چه چیزی "قله" علاقه شماست؟ – خلاقانه کلاه …

تصویر دیگری از سونی

What “peaks” your interest? — creatively cap…