با اسم @ hurrydowns رانندگی از دره …

تصویر دیگری از سونی

As @hurrydowns was driving through the Valley…