یک پانورامای ۱۲ دقیقهای به وسیله عکاسneelbrady …

تصویر دیگری از سونی

A 12 shot panorama by photographer @noelbrady…