این لحظه کوتاه در شهر وقتی که تمام آن …

تصویر دیگری از سونی

That brief moment in the city when the all th…