"غروب ماه فوجی در یک شب آرام در ژاپن …

تصویر دیگری از سونی

“A Mt Fuji sunset on a chilly evening in Japa…