به دلیل آنکه کسی حیوانات شایسته را دوست ندارد …

تصویر دیگری از سونی

Because who doesn’t like adorable animals in …