"منظر گالاکت" به وسیله "Dumarcphotography" گرفته شده است …

تصویر دیگری از سونی

“Galactic Vision” shot by @dumarcphotography …