فرار از شهر با عکاس @ kto_ray …

تصویر دیگری از سونی

Escaping the city with photographer @kto_ray …