سانفرانسیسکو مطمئن شوید کهdanielw را چک کنید …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

San Francisco

Be sure to check out @danielw…