آهاها خوب بود، از این جهت در شب قبلی در ساعت ۶ بعد از ظهر، …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

Ahaha okay so I passed out at 6pm last night …