کدهای @ kodiak.stag …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

Creds to @kodiak.stag…