تصویر به وسیله @ a.neszka برنامه های شما این است …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

photo by @a.neszka
what are your plans this …