QOTD: چیزی است که نیاز به ایجاد یک …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

QOTD: What’s something that needs to make a c…