روز خود را در یک شکلک قرار دهید – کیم تصویر ب …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

Describe your day in an emoji. – Kim

Photo b…