عنوان تصویر این تصویر من فامیل / فامیل من …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

Caption this photo. I’ll spam/feature my favo…