لحظه کنش برای حاصل شدن یک خصوصیت، در جستجوی این …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

CONTEST TIME
to win a feature, follow these e…