تنها یک سال بعد موهایم را قطع کردم. احساس می کنم که من …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

Just cut my hair after a year. Feels like I l…