این خیلی شایان ستایش است P.S. ما هنوز سرگرم …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

This is so adorable.

P.S. We’re still collab…