صادقانه می توانم تمام روز را بخورم. من در بیشتر مواقع …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

Honestly, I could eat all day long. I’m alway…