اگر تنها آسمان هر شب شبیه بود …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

If only the sky looked like this every night….