تصویر توسطryyster من می خواهم با خروس زندگی کنم …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

photo by @ryyster
I want to live by the beac…