چه کسی دیگر در بالون های هوای هم نباشد؟ …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

Who else has never been in a hot air balloon?…