این دیوانه است دعوت بهbleeblu …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

This is insane .

Creds to @bleeblu…