پیروز ۲۴ ساعته برنده! – کیم تصویر توسطmakeet …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

Winner 24hr shoutout! – Kim

Photo by @makeet…