زندگی برای رویاگران سخت است. به نامkyleho …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

Life is hard for dreamers .

Creds to @kyleho…