تصویر توسطakimuby بچه ها برای کمک به من …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

photo by @akimuby
guys to make up for my sor…