چند کیلومتر فاصله بین ماست با اینحال شما قادر اید …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

So many miles between us now. But you are al…