من به خاطر داشته باشید @ huntergillman یکی از فی …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

I remember @huntergillman being one of the fi…