آیا کسی امکان دارد یک خبرنگار را اختراع کند؟ Cre …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

Can someone please invent a teleporter .

Cre…