کسی را که در بیشتر مواقع دوست داشتی با تو برچسب بزن . تصویر …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

Tag someone you always have fun with.
.
Phot…