شما فکر می کنید ایشان خواندن دارد؟ – برت تصویر …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

What do you think he’s reading? – Brett

Phot…