این جایی است که میخواهم رونویسی کنم … نه لگد زدن …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

This is where I wanna be rnow… Not stomping…