روستایی یا شهری. به نامhuntergillman …

نمونه ای دیگر در ژانر عکس ها قدیمی یا فیلمی

Rural or urban .

Creds to @huntergillman…