چه کسی نیز با اسم یک Pringle برای ولنتاین تن می کند؟ …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

Who’s also single as a Pringle for Valentine’…