تصویر به وسیله @ anastasia_vervueren سومین برنده جایزه …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

photo by @anastasia_vervueren
third winner o…