من واقعا می خواهم آلادین را تماشا کنم. – بله …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

I really wanna watch Aladdin right now. – Bre…