برنده دیگر @ johanna.loves! چشم خود را چشید …

بازهم یک نمونه خوب از تصویر های ادیت قدیمی

another winner is @johanna.loves!
wow her eye…