این خیلی ساده است با اینحال فریبنده است. – کیم Pho …

ادیت های فیلمی و قدیمی هنوز هم طرفدارهای فراوانی دارند: یک نمونه خوب دیگر در این ژانر:

This is so simple yet captivating. – Kim

Pho…